Affiliate Register Page

ตั้งชื่อผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ
แนะนำให้ใช้ Gmail หากใช้ Hotmail หรือ Yahoo อาจจะไม่ได้รับอีเมล์แจ้งเตือน กรุณาตรวจสอบอีเมล์ในถังขยะ
ต้องใช้รูปถ่ายตัวจริงเท่านั้นถึงจะอนุมัติบัญชี Affiliate
Upload
กรอกข้อมูลที่ถูกต้องเป็นภาษาไทย สามารถติดต่อได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง